PONDICHERRY UNIVERSITY
UG ARTS TIME TABLE -DEC/JAN 2023-2024
SL.NO DEGREE SEM DATE SESSION SUBJECT QPCODE
17 BAHN1 C 30/12/2023 FN AADHUNIK HINDI KAVYA-I HL31CS
18 BAHN1 C 03/01/2024 FN ANUVAD SIKSHAN HL33CS
19 BAHN1 C 02/01/2024 FN HINDI SAHITYA KA ITHIHAS-I (RITIKAL TAK) HL32CS
20 BAHN1 C 28/12/2023 FN HINDI-III MI LH3CS
21 BAHN1 C 29/12/2023 FN ENGLISH-III FC E3CS
22 BAHN1 C 28/12/2023 FN HINDI-III MIL H3 RCS
23 BAHN1 C 30/12/2023 FN AADHUNIK HINDI KAVYA-I HL 31 RCS
24 BAHN1 C 03/01/2024 FN ANUVAD SIKSHAN HL 33 RCS
25 BAHN1 C 02/01/2024 FN HINDI SAHITYA KA ITHIHAS-I (RITIKAL TAK) HL 32 RCS
26 BAHN1 D 28/12/2023 AN HINDI-IV MI LH4CS
27 BAHN1 D 30/12/2023 AN AADHUNIK HINDI KAVYA-II HL 41CS
28 BAHN1 D 02/01/2024 AN HINDI SAHITYA KA ITHIHAS-II (AADUNIK KAL) HL 42CS
29 BAHN1 D 03/01/2024 AN RAJBHASHA PRASIKSHAN HL 43CS
30 BAHN1 D 30/12/2023 AN AADHUNIK HINDI KAVYA-II HL 41 RCS
31 BAHN1 D 02/01/2024 AN HINDI SAHITYA KA ITHIHAS-II (AADUNIK KAL) HL 42 RCS
32 BAHN1 D 03/01/2024 AN RAJBHASHA PRASIKSHAN HL 43 RCS
33 BAHN1 D 28/12/2023 AN HINDI-IV MIL H4 RCS
34 BAHN1 D 29/12/2023 AN ENGLISH-IV FC E4CS
35 BAHN1 E 12/01/2024 FN KAVYANGA HL 53CS
36 BAHN1 E 11/01/2024 FN PRACHEEN HINDI KAVYA-I HL 52CS
37 BAHN1 E 22/12/2023 FN KATHAKAR PREMCHAND HL 57CS
38 BAHN1 E 10/01/2024 FN COMPUTER SIKSHAN HL 51CS
39 BAHN1 E 19/01/2024 FN HINDI BHASHA HL 55CS
40 BAHN1 E 18/01/2024 FN HINDI NATAK AUR AKAGI HL 54CS
41 BAHN1 E 20/01/2024 FN NIBANDH AUR RACHANA HL 56CS
42 BAHN1 F 19/01/2024 AN BHASHA VINGNYAN HL 65CS
43 BAHN1 F 10/01/2024 AN BHASHA SHIKSHAN HL 61CS
44 BAHN1 F 11/01/2024 AN PRACHEEN HINDI KAVYA-II HL 62CS
45 BAHN1 F 12/01/2024 AN SAHITYA SWAROOP AUR VIDHAYEN HL 63CS
46 BAHN1 F 18/01/2024 AN NIBANDH TATA ANYA GADHYA VIDHAYEN HL 64CS
47 BAHN1 F 20/01/2024 AN BHARATHIYA SAHITYA HL 66CS
48 BAHN1 F 22/12/2023 AN HINDI UPANYAS HL 67CS