PONDICHERRY UNIVERSITY
UG ARTS TIME TABLE -DEC/JAN 2023-2024
SL.NO DEGREE SEM DATE SESSION SUBJECT QPCODE
17 BAMA1 C 02/01/2024 FN NIROOPANA SAHITHYAM ML32CS
18 BAMA1 C 03/01/2024 FN BHASHASASTHRAM ML 33 RCS
19 BAMA1 C 30/12/2023 FN NIROOPANA SAHITHYAM ML 31 RCS
20 BAMA1 C 02/01/2024 FN PRACHEENA SAHITHYAM ML 32 RCS
21 BAMA1 C 28/12/2023 FN MALAYALAM - III MIL M3 RCS
22 BAMA1 C 29/12/2023 FN ENGLISH-III FC E3CS
23 BAMA1 C 28/12/2023 FN MALAYALAM - III MI LM3CS
24 BAMA1 C 03/01/2024 FN BHASHASANKETIKATHA-TATWAVUM PRYOGAM ML33CS
25 BAMA1 C 30/12/2023 FN PRACHEENA-MADYAKALEENASAHITHYAM ML31CS
26 BAMA1 D 03/01/2024 AN SAMSKRITHA BHASHAYUM SAHITHYAVUM ML 43CS
27 BAMA1 D 30/12/2023 AN SAHITHYA SIDHANTHANGAL ML 41CS
28 BAMA1 D 29/12/2023 AN ENGLISH-IV FC E4CS
29 BAMA1 D 28/12/2023 AN MALAYALAM-IV MI LM4CS
30 BAMA1 D 02/01/2024 AN MALAYALA NATAKAM ML 42CS
31 BAMA1 D 28/12/2023 AN MALAYALAM-IV MIL M4 RCS
32 BAMA1 D 03/01/2024 AN SAMSKRITHA BHASHAYUM SAHITHYAVUM ML 43 RCS
33 BAMA1 D 30/12/2023 AN MADHYAKALA  SAHITHYAM ML 41 RCS
34 BAMA1 D 02/01/2024 AN MALAYALA NATAKAM ML 42 RCS
35 BAMA1 E 10/01/2024 FN BHASHA SASTHRA THATHWANGAL ML 51CS
36 BAMA1 E 10/01/2024 FN VRITHA SASTHRAVUM ALANKARA SASTHRAVUM ML 51 RCS
37 BAMA1 E 11/01/2024 FN PRACHEENA KERALAM  CHARITHRAVUM SAMSKARAVUM ML 52 RCS
38 BAMA1 E 12/01/2024 FN BHASHA SAHITHYA CHARITHRAM - PRACHEENAM ML 53 RCS
39 BAMA1 E 22/12/2023 FN SAHITHYASIDHANTHANGAL - PASCHATHYAM ML 54 RCS
40 BAMA1 E 23/12/2023 FN CYBER MALAYALAM - SAMVEDANAVUM SANKE ML 55 RCS
41 BAMA1 E 20/01/2024 FN MADHYAMAPADANAM ML 56 RCS
42 BAMA1 E 19/01/2024 FN ACHADI MADHYAMAM - THATHWAVUM PRAYOGAVUM ML 55CS
43 BAMA1 E 18/01/2024 FN SAMSKARA PADANATHINU ORU AMUGHAM ML 54CS
44 BAMA1 E 11/01/2024 FN PRACHEENA KERALAM - CHARITHAVUM SAMSKARAVUM ML 52CS
45 BAMA1 E 12/01/2024 FN BHASHA SAHITHYA CHARITHRAM - PRACHEENAM ML 53CS
46 BAMA1 F 10/01/2024 AN VRITHASASTHRAVUM ALAMKARASASTHRAVUM ML 61CS
47 BAMA1 F 18/01/2024 AN STHREEVADAVUM SAHITHYAVUM ML 64CS
48 BAMA1 F 12/01/2024 AN BASHASAHITHYA CHARITHRAM-ADHUNIKAM ML 63CS
49 BAMA1 F 11/01/2024 AN ADHUNIKA KERALAM-CHARITHRAVUM SAMSKARAVUM ML 62CS
50 BAMA1 F 19/01/2024 AN DRISHYA MADHYAMAM - THATHWAVUM  PRAYOGAVUM ML 65CS
51 BAMA1 F 20/01/2024 AN GADYA RACHANA ML 66CS
52 BAMA1 F 10/01/2024 AN MALAYALA VYAKARANAM ML 61 RCS
53 BAMA1 F 11/01/2024 AN ADHUNIKA KERALAM-CHARITHRAVUM SAMSKARAVUM ML 62 RCS
54 BAMA1 F 12/01/2024 AN BASHA SAHITHYA CHARITHRAM-ADHUNIKAM ML 63 RCS
55 BAMA1 F 23/12/2023 AN SAHITHYA SIDHANGAL-POURASTHYAM ML 64 RCS
56 BAMA1 F 19/01/2024 AN MADHYAMA PATANAM ML 56 RCS
57 BAMA1 F 22/12/2023 AN MALAYALA VYAKARANAM ML 67CS