BABN1   BAEC1   BAEN1   BAFR1   BAHN1   BAHS1   BAMA1   BAPB1   BAPH1   BAPO1   BASO1   BASW1   BATA1   BBA1   BBAT1   BCM1   BCOM1   BCS1   BFT1   BPAD1   BPAM1   BPE1   BPMH1   BVA1